Thủ tục hành chính: Cấp thẻ giám định viên tư pháp - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ giám định viên tư pháp - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-050152-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp thẻ giám định viên tư pháp và các giấy tờ kèm theo, Bộ Tư pháp cấp thẻ giám định viên tư pháp cho người được bổ nhiệm giám định viên tư pháp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng