Thủ tục hành chính: Cấp thẻ đi bờ của thuyền viên người nước ngoài - Bộ Quốc phòng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ đi bờ của thuyền viên người nước ngoài - Bộ Quốc phòng

Số hồ sơ: B-BQP-102829-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực: Biên giới
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng hoặc Đồn biên phòng cửa khẩu cảng biển
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội thủ tục và Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo vệ cảng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 60 phút, sau khi Biên phòng cửa khẩu cảng tiếp nhận đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng