×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-148957-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Y tế, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng