Thủ tục hành chính: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-257055-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan Quân sự huyện-xã
Cách thức thực hiện: Liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp xã để được hướng dẫn
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Công văn đề nghị, danh sách
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng