Thủ tục hành chính: Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 290; Quyết định 62; Cựu chiến binh; Cựu thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 290; Quyết định 62; Cựu chiến binh; Cựu thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-BS408
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng