Thủ tục hành chính: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng hộ nghèo - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-256986-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh; Phòng Tài chính cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẻ Bảo hiểm y tế
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng