Thủ tục hành chính: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 290 của Chính phủ - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 290 của Chính phủ - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-112798-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách, Bảo hiểm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã, phường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Hồ sơ chuyển về Sở Lao động TB&XH sau 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng