Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán lại cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu đế chế biến lại - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán lại cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu đế chế biến lại - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-232678-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (cấp sửa đổi,bổ sung lần thứ…)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng