Thủ tục hành chính: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-BS109
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Công nghiệp nhẹ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế/ Kinh tế hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế/ Kinh tế hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (cấp sửa đổi, bổ sung)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng