Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS134
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Công nghiệp nhẹ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng