Thủ tục hành chính: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-268752-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng