Thủ tục hành chính: Cấp sổ vịt chạy đồng - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp sổ vịt chạy đồng - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-093018-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân Xã Tịnh Thới
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cán bộ sản xuất xã Tịnh Thới
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng