Thủ tục hành chính: Cấp sổ ưu đãi trong giáo dục, đào tạo - Bắc Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-BNI-078459-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận hồ sơ và Sổ ưu đãi giáo dục
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng