Thủ tục hành chính: Cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên là con người có công - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên là con người có công - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-077200-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp sổ ưu đãi giáo dục
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng