Thủ tục hành chính: Cấp sổ tiêm chủng quốc tế - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp sổ tiêm chủng quốc tế - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-138256-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ kiểm dịch Y tế thuộc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Tĩnh đóng tại cảng.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại tổ kiểm dịch y tế Cảng
Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận tiêm chủng quốc tế khi tiêm chủng lần đầu và cấp sổ tiêm chủng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng