Thủ tục hành chính: Cấp “Sổ nhật trình chạy xe” và phù hiệu “Xe chạy tuyến cố định” - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp “Sổ nhật trình chạy xe” và phù hiệu “Xe chạy tuyến cố định” - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-076369-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đăng kiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ, phù hiệu
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng