Thủ tục hành chính: Cấp sổ lao động - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Cấp sổ lao động - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-181496-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng