Thủ tục hành chính: Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Chất thải nguy hại) - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Chất thải nguy hại) - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS569
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Chuyển hồ sơ về Bộ phận giao dịch một cửa để trả kết quả cho tổ chức, cá nhân hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn kiểm tra hồ sơ và thông báo cho chủ cơ sở để hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ không đủ hoặc không hợp lệ là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.
- Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.
- Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải Chất thải nguy hại thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ Chất thải nguy hại trong khuôn viên cơ sở phát sinh Chất thải nguy hại thì thời hạn xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải Chất thải nguy hại là 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cụ thể như sau:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra cơ sở trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH đầy đủ, hợp lệ. Thời gian kiểm tra đối với một cơ sở không quá 02 (hai) ngày làm việc;
+ Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra cơ sở, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH thì Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Chủ nguồn thải Chất thải nguy hại sửa đổi, bổ sung và nộp lại hồ sơ theo thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng