Thủ tục hành chính: Cấp "phiếu tiếp nhận hồ sơ Hội thảo giới thiệu thuốc" - Bắc Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-BNI-142558-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Công văn
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng