Thủ tục hành chính: Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-285142-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng