Thủ tục hành chính: Cấp phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-040505-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông - Vận tải Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông - Vận tải Hưng Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận Phù hiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng