Thủ tục hành chính: Cấp phù hiệu “Xe hợp đồng” - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phù hiệu “Xe hợp đồng” - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-076387-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phù hiệu
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng