Thủ tục hành chính: Cấp phù hiệu “Taxi” - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phù hiệu “Taxi” - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-136574-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở giao thông vận tải Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở giao thông vận tải Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phù hiệu
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng