Thủ tục hành chính: Cấp phù hiệu "Xe chạy tuyến cố định" và "Sổ nhật trình chạy xe" cho xe vận tải khách tuyến cố định - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phù hiệu "Xe chạy tuyến cố định" và "Sổ nhật trình chạy xe" cho xe vận tải khách tuyến cố định - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-150509-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 (một) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phù hiệu: "Xe chạy tuyến cố định" và "Sổ nhật trình chạy xe"
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng