Thủ tục hành chính: Cấp Phiếu tiêm chủng quốc tế - Đắk Nông

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Phiếu tiêm chủng quốc tế - Đắk Nông

Số hồ sơ: T-DKN-158441-TT
Cơ quan hành chính: Đắk Nông
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đăk Nông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đăk Nông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ngay khi đến cửa khẩu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng