Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp phép xây dựng công trình ngầm đô thị - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép xây dựng công trình ngầm đô thị - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-022970-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng