Thủ tục hành chính: Cấp phép xây dựng công trình ngầm đô thị - Hải Dương

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép xây dựng công trình ngầm đô thị - Hải Dương

Số hồ sơ: T-HDU-123724-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Hải Dương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Hải Dương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng