Thủ tục hành chính: Cấp phép xây dựng các công trình ngầm đô thị: công trình công cộng ngầm; công trình giao thông ngầm; tuynel kỹ thuật; công trình và nhà ở có từ 2 tầng hầm trở lên (công trình ngầm đô thị theo quy định tại Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép xây dựng các công trình ngầm đô thị: công trình công cộng ngầm; công trình giao thông ngầm; tuynel kỹ thuật; công trình và nhà ở có từ 2 tầng hầm trở lên (công trình ngầm đô thị theo quy định tại Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-126295-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Phát triển đô thị
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng Đồng Tháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng Sở Xây dựng và thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan
Thời hạn giải quyết: Thời hạn là 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng