Thủ tục hành chính: Cấp phép triển lãm mỹ thuật - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép triển lãm mỹ thuật - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS223
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép triển lãm mỹ thuật trong các trường hợp dưới đây gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Triển lãm mỹ thuật tại địa phương do cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, cá nhân, nhóm cá nhân người Việt Nam hoặc người nước ngoài tổ chức
- Đưa tác phẩm mỹ thuật Việt Nam ra nước ngoài triển lãm không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam.
Thời hạn giải quyết: + Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, kiểm tra hồ sơ nếu hồ sơ hợp lệ gửi văn bản đề nghị đến Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo 01 bộ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 01 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Văn hóa thể thao du lịch yêu cầu tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép triển lãm mỹ thuật bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật và giao hồ sơ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trao cho người nhận.
+ Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
(theo quy định tại Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP, ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam hoặc văn bản trả lời; Giấy phép đưa triển lãm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc văn bản trả lời.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng