Thủ tục hành chính: Cấp phép triển lãm ảnh, liên hoan ảnh, cuộc thi ảnh nghệ thuật - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép triển lãm ảnh, liên hoan ảnh, cuộc thi ảnh nghệ thuật - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-154752-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng