Thủ tục hành chính: Cấp phép thi công trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương và quốc lộ được uỷ thác quản lý - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép thi công trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương và quốc lộ được uỷ thác quản lý - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-048740-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng