×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ đang khai thác được uỷ thác quản lý - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ đang khai thác được uỷ thác quản lý - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-BS120
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép thi công
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng