Thủ tục hành chính: Cấp phép thành lập dịch vụ tiêm ngừa vắc xin, sinh phẩm - Bạc Liêu

Thông tin

Số hồ sơ: T-BLI-120065-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm y tế dự phòng huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng