Thủ tục hành chính: Cấp phép Thành lập cơ quan đại diện của cơ quan báo chí tại địa phương - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép Thành lập cơ quan đại diện của cơ quan báo chí tại địa phương - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-047149-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin & Truyền thông Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin & Truyền thông Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ba mươi (30) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng