Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp phép tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn - Bộ Công Thương

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép tạm nhập-tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn - Bộ Công Thương

Số hồ sơ: B-BCT-199801-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Xuất nhập khẩu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng