Thủ tục hành chính: Cấp phép sử dụng thiết bị Xquang y tế - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép sử dụng thiết bị Xquang y tế - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-072765-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Năng lượng, Trang thiết bị y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng