Thủ tục hành chính: Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố vào việc tang, việc cưới - Bạc Liêu

Thông tin

Số hồ sơ: T-BLI-086150-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng