Thủ tục hành chính: Cấp phép sản xuất, phát hành băng, đĩa cho các tổ chức ở địa phương nhằm mục đích kinh doanh - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép sản xuất, phát hành băng, đĩa cho các tổ chức ở địa phương nhằm mục đích kinh doanh - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-192648-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Văn hóa, Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh (Phòng PA 83); Ban tôn giáo dân tộc; Ban tuyên giáo (đối với hồ sơ liên thông)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận đơn, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xem xét cấp giấy phép. Trường hợp cần kéo dài thời gian thì tối đa không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đơn. Nếu từ chối phải có văn bản trả lời rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng