Thủ tục hành chính: Cấp phép hoạt động trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép hoạt động trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-242949-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định cấp phép hoạt động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng