Thủ tục hành chính: Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-270354-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Tài nguyên thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả” - Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa nhỏ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng