Thủ tục hành chính: Cấp phép dạy thêm cấp tiểu học và trung học cơ sở - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép dạy thêm cấp tiểu học và trung học cơ sở - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-257504-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp Huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép dạy thêm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng