Thủ tục hành chính: Cấp phép “Đăng, phát bài phát biểu, họp báo trên các báo chí, đài phát thanh, truyền hình và trên các phương tiện thông tin điện tử Việt Nam của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam“ - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép “Đăng, phát bài phát biểu, họp báo trên các báo chí, đài phát thanh, truyền hình và trên các phương tiện thông tin điện tử Việt Nam của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam“ - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-047104-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Báo chí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Báo chí Xuất bản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Họp báo: Hai mươi bốn (24) giờ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng