Thủ tục hành chính: Cấp phép đăng cai tổ chức giải thi đấu thể thao thành tích cao (cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép đăng cai tổ chức giải thi đấu thể thao thành tích cao (cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-041864-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng