Thủ tục hành chính: Cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư nội tỉnh - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư nội tỉnh - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-049045-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng