Thủ tục hành chính: Cấp phép chặt hạ, tỉa, dịch chuyển cây xanh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phép chặt hạ, tỉa, dịch chuyển cây xanh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Số hồ sơ: T-VTB-105506-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Công thương cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng