Thủ tục hành chính: Cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS57
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Tài chính – ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban Nhân dân cấp Huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Tài chính-Kế hoạch
Thời hạn giải quyết: Từ 5 đến 15 ngày khi nhận được đề nghị của đơn vị.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông tri duyệt y dự toán, lệnh chi tiền.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng