Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các đơn vị thuộc địa phương - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các đơn vị thuộc địa phương - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-BS210
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng