Thủ tục hành chính: Cấp mới giấy phép xây dựng trạm BTS loại 1 - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mới giấy phép xây dựng trạm BTS loại 1 - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-109662-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành liên quan (tùy từng trường hợp cụ thể)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng