Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp mới Giấy phép xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà máy trong Khu công nghiệp - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mới Giấy phép xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà máy trong Khu công nghiệp - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-102736-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Cấp Giấy phép xây dựng: Chậm nhất là 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng