Thủ tục hành chính: Cấp mới Giấy phép lái xe mô tô hạng A1, A2 - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mới Giấy phép lái xe mô tô hạng A1, A2 - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-037761-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng